Information till anställda

 • 2014-06-13

  Angående bevakningen av de anställdas lönefordringar i Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs

  I Saab Automobile Powertrains konkurs har konkursförvaltarna för de tidigare anställdas räkning preliminärt beräknat och reservationsvis bevakat deras återstående lönefordringar i konkursen, dvs. vad som ej ersatts genom den Statliga Lönegarantin. Vid beräkningen av lön under uppsägningstid har därvid för vissa anställda tillämpats en schablon med avrundning till närmast liggande halv- eller helmånadsskifte. Den 19 juni 2013 informerades de anställda i brev om den fordran som sålunda beräknats och bevakats för respektive an­ställd. Vid före­tagen efterkontroll av ovanstående beräkning har vi emellertid noterat att vi vid fördelningen av fordringar­na mellan 12 § och 18 § Förmåns­rätts­lagen (”FrL”) utgått från uppsägningstid 11 § Lagen om anställ­nings­skydd (”LAS”) och inte beaktat att förmånsrätt enligt 12 § FrL endast gäller för en månad från kon­kurs­beslutet.

  Konkursförvaltningen har nu slutligt beräknat de anställdas utestående fordringar utifrån det exakta antalet dagar var och en hade i uppsägningstid och i samband med det också angivit hur fordringarna rätteligen fördelar sig enligt lag mel­lan ovan­stående bestäm­melser, dvs. hur mycket som har förmånsrätt till utdelning enligt 12 § FrL och hur mycket som är oprioriterat.

  Konkursförvaltarna kommer nu att genom s.k efterbevakning justera den bevakning som gjorts för de anställdas räkning. De anställda som omfattas av justeringen kommer att få särskild information om detta i brev.

  Om du som anställd anser

  att våra justerade beräkningar och den av oss angivna fördelningen mellan § 12 och § 18 är korrekt behöver du inte göra något.

  Om du däremot anser

  att vår beräkning eller omfördelning är fel måste du själv bevaka de belopp eller den fördelning som du anser vara korrekt. Då den ordinarie bevakningstiden nu gått ut måste det nu också ske genom efterbevakning från din sida. Du ska då skriva till

  Vänersborgs tingsrätt

  Konkursavdelningen

  Box 1070

  462 28 Vänersborg

  Du ska ange att det gäller Saab Automobile Powertrains AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du istället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar för ditt krav.

   De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.   

   

 • 2012-08-22

  Fackliga avgifter till IF Metall

  Då frågor uppstått kring betalning av fackliga avgifter vill konkursförvaltningen meddela IF Metalls medlemmar att samtliga avgifter har dragits från lön i vederbörlig ordning. Detta framgår även av lönespecifikationerna.

 • 2012-06-01

  Angående eventuell framtida utdelning i SAAB-konkurserna

  Arbetstagare har s k förmånsrätt på obetalda löner och ersättning som inte ersatts av den statliga lönegarantin.

  Konkursförvaltningens utredning om den slutliga lönefordringen och information om beräknat belopp kommer att tillställas den enskilde anställde för eventuella synpunkter. Då en eventuell utdelning kommer att kunna ske tidigast om fyra år finns i nuläget ingen utredning att ta del av hos konkursbona.

  Läs mer angående lönefordringar under ”Vad gäller beträffande löneförmånsrätt och vilka beloppsbegränsningar finns?” på sid 7 i dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti.

 • 2012-04-13

  Information om rättelser avseende beskattningsbar förmån

  På ett stort antal kontrolluppgifter har uppgifter vad gäller beskattningsbar förmån blivit felaktiga. Detta gäller främst på tjänstemannasidan. Rättelser från SAAB:s lönekontor är på väg. Samtliga anställda kommer även att få brev med information om detta. Man bör därför vänta med att skriva under deklarationen tills brev alternativt rättelse erhållits från lönekontoret.

  Har deklarationen redan undertecknats och det senare visar sig att kontrolluppgifterna varit felaktiga går det att rätta deklarationen i efterhand, information kring detta finns i den broschyr som följer med deklarationen.