Allmän information

 • 2020-06-11

  K 6780-11, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB:S KONKURS

  Slutredovisning och utdelningsförslag jämte övriga handlingar för avslut av Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs ingavs till Vänersborgs tingsrätt och Tillsynsmyndigheten i konkurser den 28 december 2017. Sedan utdelningsförslaget kungjorts anmärkte Skatteverket mot utdelningsförslaget såvitt avser utdelningen till staten på bl.a. statens fordran på grund av vad staten utbetalat i lönegarantiersättning till de anställda i bolaget. Tingsrätten meddelade beslut i december 2018, i vilket konkursförvaltarnas slututdelningsförslag fastställdes. Skatteverket överklagade beslutet till hovrätten. Den 8 april 2019 meddelade hovrätten prövningstillstånd och fastställde också utdelningsförlaget. Skatteverket överklagade emellertid också detta beslut. Den   3 april 2020 beslutade Högsta domstolen att staten kan ha rätt till utdelning utöver vad som följer av det tidigare upprättade utdelningsförslaget och återförvisade ärendet till konkursförvaltarna för upprättande av ett nytt utdelningsförslag. Ett sådant är under arbete och kommer att inges till Vänersborgs tingsrätt för förnyad prövning för konkursens avslutande. Sedan utdelningsförslaget fastställts och vunnit laga kraft kommer utdelningarna att utbetalas från konkursboet. Det är konkursförvaltarnas förhoppning att så ska kunna ske före utgången av 2020, men som framgår ovan förutsätter detta att utdelningsförslaget fastställs och att detta beslut vinner laga kraft.

 • 2018-05-23

  Personuppgiftspolicy - Saab Automobile-bolagens konkursbon

  Saab Automobile AB:s konkursbo, Saab Automobile Powertrain AB:s konkursbo respektive Saab Automobile Tools AB:s konkursbo (”Konkursbona”) värnar om din personliga integritet och är måna om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personupp­gifts­ansvariga för respektive konkursbo, behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Konkursbona har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i dessa konkurser i syfte att säkerställa att konkursförvaltningen följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Här beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

  Läs mer genom att klicka här >>

   

   

 • 2017-01-09

  K 6779-11, SAAB AUTOMOBILE TOOLS AB I KONKURS

  Konkursförvaltarna, advokaterna Hans L. Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, har den 22 december 2016 till tingsrätten i Vänersborg och till Tillsynsmyndigheten i konkurser avgivit slutredovisningshandlingar i form av arvodesframställan, arbetsredogörelse, slutredovisning, utdelningsförslag och redogörelse enligt 7 kap 17 § konkurslagen i Saab Automobile Tools AB:s konkurs.

  Samtliga borgenärer i denna konkurs kommer att erhålla full utdelning på sina bevakade och fastställda fordringar. Konkursen kommer därjämte att avslutas med betydande överskott, vilket innebär att konkursen, sedan tingsrätten fastställt slutredovisningen och utdelningsförslaget, kommer att övergå i likvidation.  Likvidationsöverskottet tillkommer Riksgäldskontoret i egenskap av panthavare av aktierna i Saab Automobile Tools AB. Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska förordnas som likvidator.

  Utdelningsförslaget, liksom övriga slutredovisningshandlingar, kommer att prövas och fastställas av tingsrätten sedan Tillsynsmyndigheten i konkurser yttrat sig över dem. Beslutet vinner laga kraft tre veckor därefter, under förutsättning  att ingen klandrar slutredovisningen eller utdelningsförslaget. Utbetalningen av utdelningsmedel kan påbörjas först därefter. Med hänsyn till antalet borgenärer och erforderlig formalia kring utbetalningarna bedöms detta kunna ta viss tid i anspråk. Mot bakgrund av detta kan någon tid då utbetalning av utdelning kommer att ske inte närmare anges. 


  K 6778-11, SAAB AUTOMOBILE AB:S KONKURS

  I Saab Automobile AB:s konkurs är avveckling av tillgångar och det bevakningsförfarande, varigenom borgenärer som har fordringar på bolaget haft att anmäla dessa till tingsrätten för förvaltarnas bedömning och eventuella anmärkning, ännu ej slutfört. Antalet bevakningar uppgår till knappt 4 000 stycken, av vilka cirka 3 000 avser anställda. Utfallet av förvaltningsåtgärderna i denna konkurs har blivit av sådan omfattning att även borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar. Hur stor denna blir låter sig närmare fastställas när återstående förvaltningsåtgärder slutförts.

   Det som återstår i denna konkurs innan den kan avslutas är ett antal rättegångar om så kallad återvinning som pågår vid olika domstolar. Återvinning innebär att en betalning som bolaget erlagt till viss borgenär innan det försattes i konkurs men vid betalningstillfället var på ekonomiskt obestånd, ska under vissa i lagen angivna förutsättningar återbetalas till konkursboet för lika fördelning mellan alla borgenärer med lika rätt. Det ingår i konkursförvaltarnas uppdrag att särskilt utreda och driva in sådana betalningar till konkursboet. Med hänsyn till att rättegångar således pågår förfogar förvaltarna inte över tidsplaneringen. Någon tidsram för när denna konkurs kan komma att avslutas kan därför nu inte anges. 


  K 6780-11, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB:S KONKURS
   

  I Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs är avveckling av tillgångar och det bevakningsförfarande, varigenom borgenärer som har fordringar på bolaget haft att anmäla dessa till tingsrätten för förvaltarnas bedömning och eventuella anmärkning, i allt väsentligt slutfört. I denna konkurs har förvaltarna haft att bedöma cirka 400 bevakningar av vilka knappt 300 avser anställda. Även i denna konkurs har utfallet av förvaltningsåtgärderna blivit av sådan omfattning att även borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar. Hur stor denna blir låter sig närmare fastställas först när återstående förvaltningsåtgärder slutförts.  Vad som återstår i denna konkurs innan den kan slutföras är blivande utdelning på en mer betydande fordran som konkursboet bevakat i Saab Automobile AB:s konkurs. Med hänsyn till att denna konkurs ännu inte avslutats kan förvaltarna inte nu ange när konkursen i Saab Automobile Powertrain AB kan komma att avslutas. 

 • 2014-06-23

  BEVAKNINGSFÖRFARANDE I SAAB AUTOMOBILE AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 1 september 2014. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA

  Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd.

  Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något.

  Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till

  Vänersborgs tingsrätt Konkursavdelningen Box 1070 462 28 Vänersborg

  Du skall ange att det gäller Saab Automobile AB:s konkurs, K 6778-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att även fylla i den blankett som går att ladda ner här.

  De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.

 • 2013-06-20

  Bevakningsförfarande i Saab Automobile Powertrain AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile Powertrain AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile Powertrain AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 30 augusti 2013. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA  

  Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd. 

  Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något

  Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till 

  Vänersborgs tingsrätt
  Konkursavdelningen
  Box 1070
  462 28 Vänersborg

  Du skall ange att det gäller Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att använda den blankett som går att ladda ner här.

  De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.

 • 2013-04-29

  Unika Saabar spreds över Europa

  Intresset var stort för de 78 unika Saabar som fanns med på KVDs samlarbilauktion som hölls i början av april. Störst intresse var det runt de fåtal 9-5 Aero Sportkombi 2012 som fanns med. Saabarnas nya ägare finns spridda över hela Europa och flest bilar ropades hem av holländska och tyska Saabentusiaster.

  Läs hela pressmeddelandet här.

 • 2013-03-19

  Nu säljs de sista Saabarna

  De sista unika Saabarna ligger nu ute för auktion på KVDs marknadsplats www.kvd.se. Bland objekten finns bilar som endast byggts i några få exemplar samt ett antal bilar av de modeller Saab Automobile AB började producera men som aldrig hann komma ut på marknaden. Auktionen, som omfattar 78 Saabar, startar i dag den 19 mars och avslutas den 3 april.

  Auktionen sker på uppdrag av Saabs konkursförvaltare. Bilarna säljs styckvis och budgivning sker på KVD Kvarndammens marknadsplats www.kvd.se och www.kvdauctions.com.

  Läs hela pressmeddelandet här.

 • 2013-02-28

  Bevakningsförfarande i Saab Automobile Tools AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile Tools AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile Tools AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar till Vänersborgs tingsrätt senast den 22 april 2013. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  Vänligen notera att bevakningsförfarande i dagsläget endast utlysts i Saab Automobile Tools AB:s konkurs.

 • 2012-11-30

  Saab Automobile Tools AB-Förvaltarberättelse

 • 2012-11-30

  Saab Automobile Tools AB-Bilaga 1