K 6780-11, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB:S KONKURS

2020-06-11

Slutredovisning och utdelningsförslag jämte övriga handlingar för avslut av Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs ingavs till Vänersborgs tingsrätt och Tillsynsmyndigheten i konkurser den 28 december 2017. Sedan utdelningsförslaget kungjorts anmärkte Skatteverket mot utdelningsförslaget såvitt avser utdelningen till staten på bl.a. statens fordran på grund av vad staten utbetalat i lönegarantiersättning till de anställda i bolaget. Tingsrätten meddelade beslut i december 2018, i vilket konkursförvaltarnas slututdelningsförslag fastställdes. Skatteverket överklagade beslutet till hovrätten. Den 8 april 2019 meddelade hovrätten prövningstillstånd och fastställde också utdelningsförlaget. Skatteverket överklagade emellertid också detta beslut. Den   3 april 2020 beslutade Högsta domstolen att staten kan ha rätt till utdelning utöver vad som följer av det tidigare upprättade utdelningsförslaget och återförvisade ärendet till konkursförvaltarna för upprättande av ett nytt utdelningsförslag. Ett sådant är under arbete och kommer att inges till Vänersborgs tingsrätt för förnyad prövning för konkursens avslutande. Sedan utdelningsförslaget fastställts och vunnit laga kraft kommer utdelningarna att utbetalas från konkursboet. Det är konkursförvaltarnas förhoppning att så ska kunna ske före utgången av 2020, men som framgår ovan förutsätter detta att utdelningsförslaget fastställs och att detta beslut vinner laga kraft.