Information om lönegaranti, kontrolluppgifter och arbetsgivarintyg

2012-02-13

Lönegarantifrågor

Som lön räknas uppsägningslön i konkursen, semesterförmåner, tidlön, övertids­ersättning, provision, tantiem, ackordslön m.m. samt omkostnader i tjänsten som rese­ersättningar och traktamente.

Avtalade förmåner såsom lunchkuponger respektive fri bostad och fri bil har i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1988 s. 325) respektive hovrätten (RH 1986:52) ansetts rymmas inom begreppet lön. När det gäller beräkningen av förmånen av fri bil har det skattemässiga förmånsvärdet ansetts tillämpligt i RH 1991:57.

Kontrolluppgifter           

Du kommer att erhålla kontrolluppgifter från det Saab-bolag du varit anställd i och från länsstyrelsen; en kontrolluppgift för utbetalningar under företagsrekonstruktionen och en för utbetalningar under konkursen.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintygen upprättas av Saabs lönekontor. Vid fel i intygen, kontakta lönekontoret på e-postadress beatrice.carlsson@saab.com.