Angående bevakningen av de anställdas lönefordringar i Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs

2014-06-13

I Saab Automobile Powertrains konkurs har konkursförvaltarna för de tidigare anställdas räkning preliminärt beräknat och reservationsvis bevakat deras återstående lönefordringar i konkursen, dvs. vad som ej ersatts genom den Statliga Lönegarantin. Vid beräkningen av lön under uppsägningstid har därvid för vissa anställda tillämpats en schablon med avrundning till närmast liggande halv- eller helmånadsskifte. Den 19 juni 2013 informerades de anställda i brev om den fordran som sålunda beräknats och bevakats för respektive an­ställd. Vid före­tagen efterkontroll av ovanstående beräkning har vi emellertid noterat att vi vid fördelningen av fordringar­na mellan 12 § och 18 § Förmåns­rätts­lagen (”FrL”) utgått från uppsägningstid 11 § Lagen om anställ­nings­skydd (”LAS”) och inte beaktat att förmånsrätt enligt 12 § FrL endast gäller för en månad från kon­kurs­beslutet.

Konkursförvaltningen har nu slutligt beräknat de anställdas utestående fordringar utifrån det exakta antalet dagar var och en hade i uppsägningstid och i samband med det också angivit hur fordringarna rätteligen fördelar sig enligt lag mel­lan ovan­stående bestäm­melser, dvs. hur mycket som har förmånsrätt till utdelning enligt 12 § FrL och hur mycket som är oprioriterat.

Konkursförvaltarna kommer nu att genom s.k efterbevakning justera den bevakning som gjorts för de anställdas räkning. De anställda som omfattas av justeringen kommer att få särskild information om detta i brev.

Om du som anställd anser

att våra justerade beräkningar och den av oss angivna fördelningen mellan § 12 och § 18 är korrekt behöver du inte göra något.

Om du däremot anser

att vår beräkning eller omfördelning är fel måste du själv bevaka de belopp eller den fördelning som du anser vara korrekt. Då den ordinarie bevakningstiden nu gått ut måste det nu också ske genom efterbevakning från din sida. Du ska då skriva till

Vänersborgs tingsrätt

Konkursavdelningen

Box 1070

462 28 Vänersborg

Du ska ange att det gäller Saab Automobile Powertrains AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du istället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar för ditt krav.

 De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.