K 6779-11, SAAB AUTOMOBILE TOOLS AB I KONKURS

2017-01-09

Konkursförvaltarna, advokaterna Hans L. Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, har den 22 december 2016 till tingsrätten i Vänersborg och till Tillsynsmyndigheten i konkurser avgivit slutredovisningshandlingar i form av arvodesframställan, arbetsredogörelse, slutredovisning, utdelningsförslag och redogörelse enligt 7 kap 17 § konkurslagen i Saab Automobile Tools AB:s konkurs.

Samtliga borgenärer i denna konkurs kommer att erhålla full utdelning på sina bevakade och fastställda fordringar. Konkursen kommer därjämte att avslutas med betydande överskott, vilket innebär att konkursen, sedan tingsrätten fastställt slutredovisningen och utdelningsförslaget, kommer att övergå i likvidation.  Likvidationsöverskottet tillkommer Riksgäldskontoret i egenskap av panthavare av aktierna i Saab Automobile Tools AB. Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska förordnas som likvidator.

Utdelningsförslaget, liksom övriga slutredovisningshandlingar, kommer att prövas och fastställas av tingsrätten sedan Tillsynsmyndigheten i konkurser yttrat sig över dem. Beslutet vinner laga kraft tre veckor därefter, under förutsättning  att ingen klandrar slutredovisningen eller utdelningsförslaget. Utbetalningen av utdelningsmedel kan påbörjas först därefter. Med hänsyn till antalet borgenärer och erforderlig formalia kring utbetalningarna bedöms detta kunna ta viss tid i anspråk. Mot bakgrund av detta kan någon tid då utbetalning av utdelning kommer att ske inte närmare anges. 


K 6778-11, SAAB AUTOMOBILE AB:S KONKURS

I Saab Automobile AB:s konkurs är avveckling av tillgångar och det bevakningsförfarande, varigenom borgenärer som har fordringar på bolaget haft att anmäla dessa till tingsrätten för förvaltarnas bedömning och eventuella anmärkning, ännu ej slutfört. Antalet bevakningar uppgår till knappt 4 000 stycken, av vilka cirka 3 000 avser anställda. Utfallet av förvaltningsåtgärderna i denna konkurs har blivit av sådan omfattning att även borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar. Hur stor denna blir låter sig närmare fastställas när återstående förvaltningsåtgärder slutförts.

 Det som återstår i denna konkurs innan den kan avslutas är ett antal rättegångar om så kallad återvinning som pågår vid olika domstolar. Återvinning innebär att en betalning som bolaget erlagt till viss borgenär innan det försattes i konkurs men vid betalningstillfället var på ekonomiskt obestånd, ska under vissa i lagen angivna förutsättningar återbetalas till konkursboet för lika fördelning mellan alla borgenärer med lika rätt. Det ingår i konkursförvaltarnas uppdrag att särskilt utreda och driva in sådana betalningar till konkursboet. Med hänsyn till att rättegångar således pågår förfogar förvaltarna inte över tidsplaneringen. Någon tidsram för när denna konkurs kan komma att avslutas kan därför nu inte anges. 


K 6780-11, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB:S KONKURS
 

I Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs är avveckling av tillgångar och det bevakningsförfarande, varigenom borgenärer som har fordringar på bolaget haft att anmäla dessa till tingsrätten för förvaltarnas bedömning och eventuella anmärkning, i allt väsentligt slutfört. I denna konkurs har förvaltarna haft att bedöma cirka 400 bevakningar av vilka knappt 300 avser anställda. Även i denna konkurs har utfallet av förvaltningsåtgärderna blivit av sådan omfattning att även borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar. Hur stor denna blir låter sig närmare fastställas först när återstående förvaltningsåtgärder slutförts.  Vad som återstår i denna konkurs innan den kan slutföras är blivande utdelning på en mer betydande fordran som konkursboet bevakat i Saab Automobile AB:s konkurs. Med hänsyn till att denna konkurs ännu inte avslutats kan förvaltarna inte nu ange när konkursen i Saab Automobile Powertrain AB kan komma att avslutas.